Trí nhớ quá ngắn ngủi

Trí nhớ quá ngắn ngủi.
Thậm chí còn chưa qua một thế kỷ.
Vậy mà
Người hỏi: Nước nào có thương vong cao nhất khi đánh với Phát Xít Đức trong WW2 ?
Người đầu tiên: US ? Tôi nghĩ thế.
Người thứ hai: US ? America ? (Vâng lý thuyết thần thánh: US đã mạnh lại còn có America hỗ trợ ở VN đã có người chứng minh :v )
Người hỏi: Vậy nước nào chiếm được Berlin ?
Người thứ ba: US?
Người thứ tư: US, Anh Quốc, Pháp.
Người hỏi: Vậy còn LX ?
Người thứ tư: Yeah (giờ mới nhớ)
Putin: Khi nó bắt đầu người ta chỉ nghĩ nó là một cơn mê sảng bình thường, chỉ là một cơn sốt rồi sẽ qua đi và chẳng ai quan tâm.
Không, khi nó qua đi, thì nó đã bám vào hàng triệu cái đầu.
Bài hát: Russian soldier saved the world /của Grishanov
See Translation