Thanh niên cuồng bóng

1  
Thanh niên cuồng bóng, đá cho đến khi lên đèn còn k chịu về cơ, sợ chàng quá
See Translation