TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA
Trời sinh MỘT thuở lắm nhân tài
Thế sự NĂM dòng nảy nhạt phai
Lưu bị phong BA rồi định quốc
Tào man ý TỨ mở lâu đài
Viên, lưu THẤT rụng sầu giăng buổi
Vỡ BÁT tương thành máu láng lai
VẠN vật xuôi theo dòng cuộc chiến
TRĂM ngày ngoảnh mặt nỗi đau cài
XÁM nhạt mê đồ cảnh chiến phai
Anh hùng máu ĐỎ nhuộm kì đài
HỒNG tâm ngũ hổ phò lưu vững
TÍM mặt ba quân lụy hán cài
Xác đổ xương nằm ĐEN lũy cấm
Nhân lìa đức BẠC khổ GHI lai
Trăng VÀNG nhỏ lệ đau nghìn kiếp
Kẻ sĩ đành CAM bởi chữ tài
THÁO
Giặc tháo đa mưu mở tước đài
Buồn quân nhọc lính nỗi đau cài
Hồn tinh trí ảo khua thời vận
Kế ủ mưu tiềm ngả viễn lai
Dạ nhiễu mình trơ ruồng bỏ đức
Ngày chinh buổi chiến cậy dung tài
Tâm hồn bạc bẽo lòng nghiêng ngả
Vứt bỏ nhân tình đạo nghĩa phai
LƯỢNG
Phò lưu đánh ngụy lược mưu cài
Giữa trận trong lều định kế lai
Luyện trí dùi tâm đầy bụng nghĩa
Thiên môn bách nghệ sáng chân tài
Nhân dầy phận mỏng trời cao bạc
Hán thủy trường thành trí lớn phai
Hận giữ sầu ôm vùi hổ kiếp
Vẫn ngập hoài mong phá tước đài
Vó ngựa đường TRƯỜNG mở vị lai
Quần PHI chiến địa tỏ uy tài
Giao LONG khởi đấu trời xanh tủi
Mãnh hổ DU hành đất đỏ phai
LƯỢNG sức không hao dành chiến lũy
Phòng mưu chẳng tốn đoạt lâu đài
TRUNG kiên khổ não vùi chôn mạng
THÁO vát đeo gông nỏ BỊ cài
Lương vũ