Sặc cười

Sặc cười, vãi cả tiến sssiiiiii~
Lúc trước làm luận án TS có chọn đề tài này không chú ? Nguyễn Hoàng Uy
See Translation