Nghề mới

1  
Nghề mới, mà coi bộ kiếm ăn cũng được lắm à ! B-|
See Translation