Giới thiệu luận văn “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản””

Giới thiệu luận văn “Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần ở xã hội Nhật Bản””
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Anh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18266
#phatgiao
#doisongtinhthan
#phatgiaonhatban
Luận văn bao gồm các nội dung chính sau:
– Trình bày khái quát lịch sử hình thành và phát triển, cùng với một số đặc trưng nhận diện của Phật giáo Nhật Bản.
– Tập trung phân tích, nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của xã hội Nhật Bản từ góc độ triết học – tôn giáo trong hai thời kỳ cơ bản: trước hiện đại (truyền thống) và trong quá trình hiện đại hóa ngày nay, trong phạm vi một số phương diện như tinh thần, đạo đức, văn hóa, lối sống.
– Nêu một số điểm tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Việt Nam và rút ra bài học cần thiết như: nhận thức chung về Phật giáo; nắm rõ những hạn chế và tích cực của Phật giáo; phát huy vai trò của Phật giáo vì lợi ích chung của dân tộc; có chính sách và đường lối về Phật giáo như một bộ phận xã hội đặc thù trong giai đoạn đoàn kết dân tộc; cần có biện pháp cụ thể để kịp thời điều tiết hướng hoạt động của tiêu cực nếu có
See Translation