Đêm đêm mà ăn pizza và gà cay pho mai sẽ xinh đẹp lên đấy các bạn

1  
Đêm đêm mà ăn pizza và gà cay pho mai sẽ xinh đẹp lên đấy các bạn
Ngay lúc này chúng t đang ăn cho xinh đẹp bội phần
#gacayphomai
#pizzagaBBQ
#BemPizza
See Translation