Có những con người không có tài lãnh đạo và cách làm việc của họ trong nhiều lãnh vực rất tệ nhưng ở một lãnh vực nào đó họ lại thành công khiến cho chúng ta đang yên trí về sự bất tài của họ cũng phải trố mắt kinh ngạc

Có những con người không có tài lãnh đạo và cách làm việc của họ trong nhiều lãnh vực rất tệ nhưng ở một lãnh vực nào đó họ lại thành công khiến cho chúng ta đang yên trí về sự bất tài của họ cũng phải trố mắt kinh ngạc… Bởi vậy, không có gì là tuyệt đối hay vĩ đại dưới ánh mặt trời đâu, mà mặt trời vẫn hằng ngày chiếu tỏa soi sáng cho mọi người mọi vật, cho cả kẻ lành lẫn kẻ dữ, cho người công chính cũng như kẻ bất lương, chỉ tại mỗi chúng ta không nhìn ra hoặc không muốn nhìn ra mặt tích cực của anh em mình nên chẳng ngại dán mác cho họ là cù lần hoặc khờ khạo…
Sự nguy hiểm ở ngay trong thói kiêu ngạo của chúng ta.
See Translation