Cho 500 chế bánh bèo lên sóng

1 1 1  
Cho 500 chế bánh bèo lên sóng. Kaka
See Translation